TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
Tác giảNguyễn Sơn
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ - HANOIBA GẶP GỠ ĐOÀN SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HẢI, TRUNG QUỐC

Chiều ngày 25.03.2024, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã có buổi gặp gỡ và giao thương cùng Đoàn Đại biểu Sở Thương mại Tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Buổi gặp gỡ đã diễn ra hết sức thành công, khẳng định năng lực, trình độ của Doanh nghiệp trẻ Hà Nội trong các hoạt động Xúc tiến Thương mại Quốc tế.

Tại chương trình, về phía Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội có:
- Anh Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội
- Anh Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Cùng 10 Anh Chị là Ủy viên Ban Chấp hành, Hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội.
 
Về phía Đoàn Sở Thương mại Tỉnh Thanh Hải gồm 16 đại biểu do:
- Anh Yang Xiao Min, Phó Giám đốc Sở Thương Mại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc dẫn đầu.

Sau khi Anh Trần Đăng Nam có lời chào mừng và giới thiệu về Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Anh Yang Xiao Minh cũng có phần giới thiệu về về tiềm năng kết nối kinh doanh của Tỉnh Thanh Hải cũng như các doanh nghiệp, ngành nghề có thế mạnh. Là một tỉnh phía tây Trung Quốc, Thanh Hải là đối tác kinh tế lớn của Việt Nam với kim ngạch thương mại năm vừa qua là 28.9 tỉ đô la. Có thế mạnh trong các ngành nghề về năng lượng, vật liệu mới, hóa chất công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm, các Doanh nghiệp Thanh Hải đang đầu tư mạnh mẽ vào nhiều tỉnh phía Bắc Việt Nam, đồng thời mong muốn hợp tác cùng Doanh nghiệp trẻ Hà Nội trong các nội dung có thế mạnh. Tại buổi gặp, doanh nghiệp HanoiBA và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hải đã trao đổi thông tin, lập nhóm liên lạc để phát triển quan hệ. Lãnh đạo hai đơn vị cũng xác định sẽ tổ chức các buổi gặp chuyên sâu, giao lưu trực tiếp tại Thanh Hải hoặc Hà Nội.
 
Cuối chương trình, Lãnh đạo hai bên đã tiến hành trao quà lưu niệm và chụp ảnh chung nhằm ghi nhớ các quan hệ hợp tác giữa Tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc và Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội.
Do giới hạn về địa điểm nên buổi gặp gỡ với Đoàn Sở Thương mại Thanh Hải vừa qua chỉ được thông báo hạn chế tới một số Doanh nghiệp có ngành nghề liên quan. Tuy nhiên, các Hội viên HanoiBA có nhu cầu giao lưu, kết nối sâu với Doanh nghiệp Tỉnh Thanh Hải có thể đăng ký tham dự “Hội nghị Xúc tiến Kinh tế và Thương mại giữa Việt Nam – Trung Quốc (Thanh Hải) 2024”, tổ chức lúc 14.00 – 16.30 tại Thành phố Bắc Ninh. Chi tiết chương trình xin liên hệ Mr.Nguyễn Ngọc Anh, Văn phòng HanoiBA - 0904966063.
0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận