CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
Tác giảNguyễn Sơn
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP
CEO MASTER - TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 28/06/2024, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) đã tổ chức thành công chương trình “CEO MASTER - Tư vấn quản trị và giải pháp vốn cho Doanh nghiệp”, thu hút sự tham gia của hơn 130 lượt doanh nghiệp là Hội viên, Thành viên CLB trực thuộc HANOIBA. Chương trình mang đến những giải pháp thiết thực về quản trị doanh nghiệp, Chiến lược, Nhân sự, hỗ trợ tăng trưởng Doanh số, ứng dụng công nghệ AI trong quản lý, và tiếp cận nguồn vốn, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả.


Tham dự Chương trình, Về phía Lãnh đạo Hội DNT Hà Nội, tham dự chương trình có: Anh Trần Đăng Nam. Chủ tịch cùng các Phó Chủ tịch: Anh Cao Thế Anh, Anh Nguyễn Khoa Bảo, Chị Nguyễn Thu Hà, Anh Hồ Hoàng Hải, Anh Nguyễn Phúc Long, Anh Nguyễn Xuân Hoàng, Anh Trần Văn Minh, Anh Phạm Anh Tuấn, Anh Lê Đức Thuấn.

Với hơn 6 tiếng, chương trình đã diễn ra 03 hoạt động chính:
PHẦN 1: CEO MENTORING - TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1:1
Chương trình CEO Mentoring đã diễn ra thành công tốt đẹp với 18 doanh nghiệp tham gia, nhận được 36 lượt tư vấn trực tiếp từ các Mentor dày dặn kinh nghiệm. Những cuộc trao đổi chuyên sâu 1:1 đã mang đến cho các doanh nghiệp các giải pháp cụ thể, định hướng phát triển rõ ràng và các chiến lược quản trị hiệu quả. Các doanh nghiệp đã có cơ hội tiếp cận những kiến thức quý báu và được giải đáp những thách thức thực tế mà họ đang đối mặt.

PHẦN 2: LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN VÀ RA MẮT 02 CÂU LẠC BỘ
Bên cạnh các mũi nhọn hoạt động về Xúc tiến Thương mại, Đào tạo, thì công tác phát triển hội viên mới và các Câu lạc bộ luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội.
Trong khuôn khổ chương trình HanoiBA đã vui mừng chào đón 20 hội viên mới cùng 02 Câu lạc bộ trực thuộc - Câu lạc bộ CEO 1989 và Câu Lạc bộ Xúc tiến Thương mại trên Nền tảng số
PHẦN 3: CEO EXCHANGE: GIẢI PHÁP VỐN CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tiếp đó, toạ đàm CEO Exchange với chủ đề “Giải pháp Vốn cho Doanh nghiệp Phát triển Bền vững” đã thu hút sự tham gia của 100 doanh nghiệp.
Các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc huy động và quản lý vốn, định hướng phát triển tài chính cho doanh nghiệp, và cách tiếp cận các nguồn vốn từ thị trường chứng khoán, quỹ đầu tư và ngân hàng. Những đánh giá và nhận định rõ ràng của các diễn giả đã cung cấp cho các doanh nghiệp cái nhìn toàn diện và phương hướng cụ thể để ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của mình.

“CEO MASTER - Tư vấn quản trị và giải pháp vốn cho Doanh nghiệp” đã khép lại với nhiều thành công, mang lại giá trị thiết thực và sự hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp tham gia. Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cơ hội mà còn là bước đệm quan trọng để các doanh nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả trong tương lai.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các Diễn giả, Mentor đã tham gia và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho các Doanh nghiệp HANOIBA. Trân trọng cảm ơn Công ty Truyền thông Vietstarmax đã tài trợ Quay chụp và Công ty CP Dược Liệu và Thực Phẩm Việt Nam đã tài trợ nước uống tại sự kiện. Với sự giúp đỡ, đồng hành của các Anh/Chị, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình hữu ích trong thời gian tới, hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình từ các doanh nghiệp.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận