• 1537329075915.jpg
 • 1520410317296.png
 • 1516685706288.png
 • 150277062262.png
 • 1477969899826.jpg
 • 1474000412974.jpg
 • Chị Nguyễn Thị Lan Hương

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Sản xuất & XNK Việt Phúc

  Sinh nhật:17/05

 • 1496133403671.jpg
  Anh Phí Đình Kiên

  Chủ tịch HĐ Thành viên

  Công ty liên doanh dịch vụ bảo vệ Đại An Safeguards

  Sinh nhật:06/05

 • 1493890339157.jpg
  Anh Cao Thế Anh

  Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

  Công ty CP Truyền Thông ALO

  Sinh nhật:30/05

 • 1493890100203.jpg
  Anh Nguyễn Xuân Hoàng

  Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

  Công ty Cổ phần Misa

  Sinh nhật:05/05

 • 149389030386.jpg
  Anh Trần Văn Minh

  Giám đốc

  Công ty tnhh tami việt nam

  Sinh nhật:17/05

 • 1493890615967.jpg
  Anh Phan Văn Học

  Tổng giám đốc

  Công ty Cổ phần Sohaco Việt Nam

  Sinh nhật:25/05

 • 1493798330185.png
  Chị Trần Thị Thu Hàn

  Phó Tổng Giám Đốc

  Công ty liên doanh Woodland

  Sinh nhật:20/05

 • 1493799597758.png
  Anh Trương Đức Bảo

  Phó Giám đốc

  Công ty TNHH Malthop Việt Nam

  Sinh nhật:18/05

 • 1493890948974.png
  Anh Trần Hữu Chung

  Tổng Giám đốc

  Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)

  Sinh nhật:31/05

 • 1493886108600.jpg
  Anh Phan Quý Giang

  Giám đốc

  Công ty TNHH Hệ thống tự động Sơn Hà

  Sinh nhật:29/05

 • 1493891646408.jpg
  Anh Nhữ Mạnh Hải

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Homi Vina

  Sinh nhật:07/05

 • 1493892117610.jpg
  Anh Nghiêm Khắc Hải

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Vạn Tuế

  Sinh nhật:23/05

 • 1493892440593.jpg
  Anh Nguyễn Văn Hướng

  Giám Đốc

  Công ty TNHH Phát triển tin học HKT Hà Nội

  Sinh nhật:12/05

 • 1493892833915.jpg
  Anh Nguyễn Minh Long

  Giám đốc

  Công ty Luật TNHH DRAGON

  Sinh nhật:27/05

 • 1493893278701.png
  Chị Đào Thị Nga Ngân

  Giám đốc

  Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

  Sinh nhật:15/05

 • Anh Trương Quang Ngọc

  Phó Giám Đốc

  Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Nhật Trang

  Sinh nhật:15/05

 • Anh Nguyễn Nhân

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội

  Sinh nhật:19/05

 • 1493894138910.jpg
  Chị Lê Thị Hoàng Oanh

  Phó TGĐ

  Công ty CP Tiếp vận AVINA

  Sinh nhật:17/05

 • Anh Võ Phong

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Việt

  Sinh nhật:23/05

 • 1493894798579.jpg
  Anh Trần Văn Thành

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty cổ phần Diplomat

  Sinh nhật:23/05

 • 149389515336.jpg
  Anh Lê Hữu Tình

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ

  Công ty CP LEHUT Việt Nam

  Sinh nhật:04/05

 • Anh Nguyễn Hoài Nam

  Giám đốc

  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam

  Sinh nhật:16/05

 • Anh Nguyễn Quang Huy

  CEO

  Công ty Cổ phần Công nghệ vật liệu An Thành Phát

  Sinh nhật:25/05

 • Anh CHU ĐỨC THIỆN CHU ĐỨC THIỆN

  Giám Đốc

  CÔNG TY CP THIẾT BỊ 3T VIỆT NAM

  Sinh nhật:18/05

 • 1488533443907.jpg
  Anh Phạm Đình Ba

  Tổng Giám Đốc

  TAMVUONG GROUP

  Sinh nhật:03/05

 • 1494475598610.JPG
  Anh Nguyễn Bá Long

  CTHĐTV- Tổng Giám Đốc

  Công ty thang máy thủ đô

  Sinh nhật:26/05

 • 1495007271294.png
  Anh Nguyen Hải Dăng

  Chu tich HDQT

  Công ty Cp Công nghệ phần mềm kế toán VACOM

  Sinh nhật:17/05

 • 1495611567628.jpg
  Chị Nguyễn Trang

  CBVP

  Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội

  Sinh nhật:12/05

 • 149611481142.png
  Chị Nguyễn Trang

  Văn thư

  Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp

  Sinh nhật:15/05

Video
 • Chị Nguyễn Thị Lan Hương

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Sản xuất & XNK Việt Phúc

  Sinh nhật: 17/05

 • 1496133403671.jpg
  Anh Phí Đình Kiên

  Chủ tịch HĐ Thành viên

  Công ty liên doanh dịch vụ bảo vệ Đại An Safeguards

  Sinh nhật: 06/05

 • 1493890339157.jpg
  Anh Cao Thế Anh

  Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

  Công ty CP Truyền Thông ALO

  Sinh nhật: 30/05

 • 1493890100203.jpg
  Anh Nguyễn Xuân Hoàng

  Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

  Công ty Cổ phần Misa

  Sinh nhật: 05/05

 • 149389030386.jpg
  Anh Trần Văn Minh

  Giám đốc

  Công ty tnhh tami việt nam

  Sinh nhật: 17/05

 • 1493890615967.jpg
  Anh Phan Văn Học

  Tổng giám đốc

  Công ty Cổ phần Sohaco Việt Nam

  Sinh nhật: 25/05

 • 1493798330185.png
  Chị Trần Thị Thu Hàn

  Phó Tổng Giám Đốc

  Công ty liên doanh Woodland

  Sinh nhật: 20/05

 • 1493799597758.png
  Anh Trương Đức Bảo

  Phó Giám đốc

  Công ty TNHH Malthop Việt Nam

  Sinh nhật: 18/05

 • 1493890948974.png
  Anh Trần Hữu Chung

  Tổng Giám đốc

  Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)

  Sinh nhật: 31/05

 • 1493886108600.jpg
  Anh Phan Quý Giang

  Giám đốc

  Công ty TNHH Hệ thống tự động Sơn Hà

  Sinh nhật: 29/05

 • 1493891646408.jpg
  Anh Nhữ Mạnh Hải

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Homi Vina

  Sinh nhật: 07/05

 • 1493892117610.jpg
  Anh Nghiêm Khắc Hải

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Vạn Tuế

  Sinh nhật: 23/05

 • 1493892440593.jpg
  Anh Nguyễn Văn Hướng

  Giám Đốc

  Công ty TNHH Phát triển tin học HKT Hà Nội

  Sinh nhật: 12/05

 • 1493892833915.jpg
  Anh Nguyễn Minh Long

  Giám đốc

  Công ty Luật TNHH DRAGON

  Sinh nhật: 27/05

 • 1493893278701.png
  Chị Đào Thị Nga Ngân

  Giám đốc

  Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

  Sinh nhật: 15/05

 • Anh Trương Quang Ngọc

  Phó Giám Đốc

  Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Nhật Trang

  Sinh nhật: 15/05

 • Anh Nguyễn Nhân

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội

  Sinh nhật: 19/05

 • 1493894138910.jpg
  Chị Lê Thị Hoàng Oanh

  Phó TGĐ

  Công ty CP Tiếp vận AVINA

  Sinh nhật: 17/05

 • Anh Võ Phong

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Việt

  Sinh nhật: 23/05

 • 1493894798579.jpg
  Anh Trần Văn Thành

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty cổ phần Diplomat

  Sinh nhật: 23/05

 • 149389515336.jpg
  Anh Lê Hữu Tình

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ

  Công ty CP LEHUT Việt Nam

  Sinh nhật: 04/05

 • Anh Nguyễn Hoài Nam

  Giám đốc

  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam

  Sinh nhật: 16/05

 • Anh Nguyễn Quang Huy

  CEO

  Công ty Cổ phần Công nghệ vật liệu An Thành Phát

  Sinh nhật: 25/05

 • Anh CHU ĐỨC THIỆN CHU ĐỨC THIỆN

  Giám Đốc

  CÔNG TY CP THIẾT BỊ 3T VIỆT NAM

  Sinh nhật: 18/05

 • 1488533443907.jpg
  Anh Phạm Đình Ba

  Tổng Giám Đốc

  TAMVUONG GROUP

  Sinh nhật: 03/05

 • 1494475598610.JPG
  Anh Nguyễn Bá Long

  CTHĐTV- Tổng Giám Đốc

  Công ty thang máy thủ đô

  Sinh nhật: 26/05

 • 1495007271294.png
  Anh Nguyen Hải Dăng

  Chu tich HDQT

  Công ty Cp Công nghệ phần mềm kế toán VACOM

  Sinh nhật: 17/05

 • 1495611567628.jpg
  Chị Nguyễn Trang

  CBVP

  Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội

  Sinh nhật: 12/05

 • 149611481142.png
  Chị Nguyễn Trang

  Văn thư

  Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp

  Sinh nhật: 15/05

Video
Liên hệ - One Stop Service !