• 1477975459154.jpg
 • 1477969899826.jpg
 • 1477969888795.jpg
 • Anh Phí Đình Kiên

  Chủ tịch HĐ Thành viên

  Công ty liên doanh dịch vụ bảo vệ Đại An Safeguards

  Sinh nhật:06/05

 • 1478060315481.jpg
  Anh Ngô Văn Khoa

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

  Công ty K-safe

  Sinh nhật:12/05

 • 1493890339157.jpg
  Anh Cao Thế Anh

  Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

  Công ty CP Truyền Thông ALO

  Sinh nhật:30/05

 • 1493890100203.jpg
  Anh Nguyễn Xuân Hoàng

  Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

  Công ty Cổ phần Misa

  Sinh nhật:05/05

 • 149389030386.jpg
  Anh Trần Văn Minh

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Tin học JVQ

  Sinh nhật:17/05

 • 1493890615967.jpg
  Anh Phan Văn Học

  Tổng giám đốc

  Công ty Cổ phần Sohaco Việt Nam

  Sinh nhật:25/05

 • 1493798330185.png
  Chị Trần Thị Thu Hàn

  Phó Tổng Giám Đốc

  Công ty liên doanh Woodland

  Sinh nhật:20/05

 • 1493799597758.png
  Anh Trương Đức Bảo

  Phó Giám đốc

  Công ty TNHH Malthop Việt Nam

  Sinh nhật:18/05

 • 1493890948974.png
  Anh Trần Hữu Chung

  Tổng Giám đốc

  Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)

  Sinh nhật:31/05

 • 1493886108600.jpg
  Anh Phan Quý Giang

  Giám đốc

  Công ty TNHH Hệ thống tự động Sơn Hà

  Sinh nhật:29/05

 • 1493891646408.jpg
  Anh Nhữ Mạnh Hải

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Homi Vina

  Sinh nhật:07/05

 • 1493892117610.jpg
  Anh Nghiêm Khắc Hải

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Vạn Tuế

  Sinh nhật:23/05

 • 1493892440593.jpg
  Anh Nguyễn Văn Hướng

  Giám Đốc

  Công ty TNHH Phát triển tin học HKT Hà Nội

  Sinh nhật:12/05

 • 1493892833915.jpg
  Anh Nguyễn Minh Long

  Giám đốc

  Công ty Luật TNHH DRAGON

  Sinh nhật:27/05

 • 1493893278701.png
  Chị Đào Thị Nga Ngân

  Giám đốc

  Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

  Sinh nhật:15/05

 • Anh Trương Quang Ngọc

  Phó Giám Đốc

  Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Nhật Trang

  Sinh nhật:15/05

 • Anh Nguyễn Nhân

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội

  Sinh nhật:19/05

 • 1493894138910.jpg
  Chị Lê Thị Hoàng Oanh

  Phó TGĐ

  Công ty CP Tiếp vận AVINA

  Sinh nhật:17/05

 • Anh Võ Phong

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Việt

  Sinh nhật:23/05

 • 1493894798579.jpg
  Anh Trần Văn Thành

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty cổ phần Diplomat

  Sinh nhật:23/05

 • 149389515336.jpg
  Anh Lê Hữu Tình

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ

  Công ty CP LEHUT Việt Nam

  Sinh nhật:04/05

 • Anh Nguyễn Quang Huy

  CEO

  Công ty Cổ phần Công nghệ vật liệu An Thành Phát

  Sinh nhật:25/05

 • Anh CHU ĐỨC THIỆN CHU ĐỨC THIỆN

  Giám Đốc

  CÔNG TY CP THIẾT BỊ 3T VIỆT NAM

  Sinh nhật:18/05

 • 1493889903501.jpg
  Anh Phí Đình Kiên

  Chủ tịch HĐ Thành viên

  Công ty liên doanh dịch vụ bảo vệ Đại An Safeguards

  Sinh nhật:06/05

 • 1488533443907.jpg
  Anh Phạm Đình Ba

  Tổng Giám Đốc

  TAMVUONG GROUP

  Sinh nhật:03/05

 • 1494475598610.JPG
  Anh Nguyễn Bá Long

  CTHĐTV- Tổng Giám Đốc

  Công ty thang máy thủ đô

  Sinh nhật:26/05

 • 1495007271294.png
  Anh Nguyen Hải Dăng

  Chu tich HDQT

  Công ty Cp Công nghệ phần mềm kế toán VACOM

  Sinh nhật:17/05

 • 1495513118898.jpg
  Chị Lê Oanh

  CEO

  Avina Logistics

  Sinh nhật:17/05

 • 1495611567628.jpg
  Chị Nguyễn Trang

  Giám đốc

  Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội

  Sinh nhật:12/05

Công ty Taylornicholas (www.taylornicholas.com.au), một Doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại Sydney, thành lập từ năm 1990, có network rất rộng trong lĩnh vực bất động sản tại Úc. Từ ngày 11-15/06/2017, cùng với đoàn đại biểu Chính phủ của bang NSW (là bang lớn nhất của nước Úc, có thành phố Sydney là thủ phủ), đại diện Công ty Taylornicholas sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Video
 • Anh Phí Đình Kiên

  Chủ tịch HĐ Thành viên

  Công ty liên doanh dịch vụ bảo vệ Đại An Safeguards

  Sinh nhật: 06/05

 • 1478060315481.jpg
  Anh Ngô Văn Khoa

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

  Công ty K-safe

  Sinh nhật: 12/05

 • 1493890339157.jpg
  Anh Cao Thế Anh

  Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

  Công ty CP Truyền Thông ALO

  Sinh nhật: 30/05

 • 1493890100203.jpg
  Anh Nguyễn Xuân Hoàng

  Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

  Công ty Cổ phần Misa

  Sinh nhật: 05/05

 • 149389030386.jpg
  Anh Trần Văn Minh

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Tin học JVQ

  Sinh nhật: 17/05

 • 1493890615967.jpg
  Anh Phan Văn Học

  Tổng giám đốc

  Công ty Cổ phần Sohaco Việt Nam

  Sinh nhật: 25/05

 • 1493798330185.png
  Chị Trần Thị Thu Hàn

  Phó Tổng Giám Đốc

  Công ty liên doanh Woodland

  Sinh nhật: 20/05

 • 1493799597758.png
  Anh Trương Đức Bảo

  Phó Giám đốc

  Công ty TNHH Malthop Việt Nam

  Sinh nhật: 18/05

 • 1493890948974.png
  Anh Trần Hữu Chung

  Tổng Giám đốc

  Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)

  Sinh nhật: 31/05

 • 1493886108600.jpg
  Anh Phan Quý Giang

  Giám đốc

  Công ty TNHH Hệ thống tự động Sơn Hà

  Sinh nhật: 29/05

 • 1493891646408.jpg
  Anh Nhữ Mạnh Hải

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Homi Vina

  Sinh nhật: 07/05

 • 1493892117610.jpg
  Anh Nghiêm Khắc Hải

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Vạn Tuế

  Sinh nhật: 23/05

 • 1493892440593.jpg
  Anh Nguyễn Văn Hướng

  Giám Đốc

  Công ty TNHH Phát triển tin học HKT Hà Nội

  Sinh nhật: 12/05

 • 1493892833915.jpg
  Anh Nguyễn Minh Long

  Giám đốc

  Công ty Luật TNHH DRAGON

  Sinh nhật: 27/05

 • 1493893278701.png
  Chị Đào Thị Nga Ngân

  Giám đốc

  Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

  Sinh nhật: 15/05

 • Anh Trương Quang Ngọc

  Phó Giám Đốc

  Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Nhật Trang

  Sinh nhật: 15/05

 • Anh Nguyễn Nhân

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội

  Sinh nhật: 19/05

 • 1493894138910.jpg
  Chị Lê Thị Hoàng Oanh

  Phó TGĐ

  Công ty CP Tiếp vận AVINA

  Sinh nhật: 17/05

 • Anh Võ Phong

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Việt

  Sinh nhật: 23/05

 • 1493894798579.jpg
  Anh Trần Văn Thành

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty cổ phần Diplomat

  Sinh nhật: 23/05

 • 149389515336.jpg
  Anh Lê Hữu Tình

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ

  Công ty CP LEHUT Việt Nam

  Sinh nhật: 04/05

 • Anh Nguyễn Quang Huy

  CEO

  Công ty Cổ phần Công nghệ vật liệu An Thành Phát

  Sinh nhật: 25/05

 • Anh CHU ĐỨC THIỆN CHU ĐỨC THIỆN

  Giám Đốc

  CÔNG TY CP THIẾT BỊ 3T VIỆT NAM

  Sinh nhật: 18/05

 • 1493889903501.jpg
  Anh Phí Đình Kiên

  Chủ tịch HĐ Thành viên

  Công ty liên doanh dịch vụ bảo vệ Đại An Safeguards

  Sinh nhật: 06/05

 • 1488533443907.jpg
  Anh Phạm Đình Ba

  Tổng Giám Đốc

  TAMVUONG GROUP

  Sinh nhật: 03/05

 • 1494475598610.JPG
  Anh Nguyễn Bá Long

  CTHĐTV- Tổng Giám Đốc

  Công ty thang máy thủ đô

  Sinh nhật: 26/05

 • 1495007271294.png
  Anh Nguyen Hải Dăng

  Chu tich HDQT

  Công ty Cp Công nghệ phần mềm kế toán VACOM

  Sinh nhật: 17/05

 • 1495513118898.jpg
  Chị Lê Oanh

  CEO

  Avina Logistics

  Sinh nhật: 17/05

 • 1495611567628.jpg
  Chị Nguyễn Trang

  Giám đốc

  Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội

  Sinh nhật: 12/05

Video
Liên hệ - One Stop Service !