Hội đồng quản trị: Bao gồm 5 thành viên. Đó là cấp quản lý cao nhất, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
+ 3 thành viên do Tổng Công ty bổ nhiệm để quản lý phần vốn của Nhà nước.
+ 2 thành viên còn lại do Đại hội đồng cổ đông bầu.
- Ban Giám đốc:
 
+ Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi giao dịch kinh doanh, là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về trách nhiệm điều hành Công ty.
+ Phó giám đốc: Là người giúp Giám đốc thực hiện những công việc của mình, đồng thời thay mặt Giám đốc điều hành Công ty khi Giám đốc vắng mặt.
- Hệ thống các phòng ban:
+ Phòng Kinh doanh: Thực hiện các hoạt động kinh doanh, xây dựng và phát triển thị trường đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
+ Phòng Kế hoạch thị trường: Hỗ trợ cho Giám đốc trong việc định hướng phát triển Công ty, thực hiện công tác Marketing, thống kê tình hình sản xuất kinh doanh, thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, phân tích những số liệu để phát hiện thách thức và cơ hội làm cơ sở lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tương lai.
+ Phòng Kế toán – Tài chính: Giúp Giám đốc trong quản lý tài chính (bao gồm quản lý vốn, ngân quỹ, phân tích, hoạch định, kiểm soát tài chính) nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định và hiệu quả.
+ Văn phòng: Giúp Giám đốc các công tác về tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ công nhân viên chức, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, bồi dưỡng đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ công nhân, thực hiện quản lý công tác hành chính và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trong Công ty.
+ Xí nghiệp 19/5: Là xí nghiệp không có tư cách pháp nhân, hạch toán phụ thuộc vào Công ty. Xí nghiệp có 2 xưởng: xưởng cơ khí thuộc ngành địa chất như: tiện ren cần khoan, ống chống, sản xuất da mốc, lưỡi khoan, nhíp ben, tháp khoan và bảo dưỡng sửa chữa các máy móc thiết bị phục vụ khoa học, sản xuất chế biến các loại hoá phẩm dung dịch khoan như bột Bentonit, bột sét, Felspat, Dolomit..