1496630644998.jpg

  • Chủ tịch HĐQT - Giám đốc
  • Công ty Cổ phần Đầu tư BVG

1496133403671.jpg

  • Chủ tịch HĐ Thành viên
  • Công ty liên doanh dịch vụ bảo vệ Đại An Safeguards

147405005483.jpg

1493889903501.jpg

  • Chủ tịch HĐ Thành viên
  • Công ty liên doanh dịch vụ bảo vệ Đại An Safeguards

147407956257.jpg

  • Tổng Giám đốc
  • Công ty Cổ phần Dự án Công nghệ Nhật Hải
Liên hệ - One Stop Service !