Điều lệ hội

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) là Hội xã hội nghề nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

 

ĐIỀU LỆ (sửa đổi, bổ sung)

HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI

 

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) là Hội xã hội nghề nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Chương I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi

 1. Tên tiếng Việt: Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội
 2. Tên tiếng Anh: Hanoi Young Business Association

 

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của Hội

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ đang sinh sống, cư trú và hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ Hà Nội không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; khuyến khích, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ Hà Nội, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Điều 3. Nguyên tắc, phạm vi hoạt động và trụ sở chính

 1. Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:
 2. a) Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính, không vụ lợi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật;
 3. b) Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động;
 4. c) Đoàn kết, tương trợ, hợp tác, bình đẳng.

d, Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

 1. Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội hoạt động trong phạm vi Thành phố Hà Nội.
 2. Trụ sở chính của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đặt tại Thủ đô Hà Nội.

 

Điều 4. Địa vị pháp lý

 1. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại ngân hàng và có biểu tượng riêng theo quy định của pháp luật. Điều lệ Hội được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.
 2. Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nộitổ chức, hoạt động tuân thủ pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội. Hội là thành viên của Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội.
 3. Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội chịu sự quản lý Nhà nước của các Sở, Ban, Ngành có liên quan về các lĩnh vực mà Hội hoạt động.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI

 

Điều 5.  Chức năng của Hội

 1. Đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ Hà Nội là hội viên của Hội trong các quan hệ trong nước và quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viêntheo quy định của Điều lệ Hội và của pháp luật.
 2. Hỗ trợ hội viên trong phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực, trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 3. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nhân trẻ Hà Nội theo chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 4. Tổ chức diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa hội viên là doanh nhân trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội

 1. Đoàn kết, tập hợp hội viên là các doanh nhân trẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội, hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.
 3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên là doanh nhân trẻ với Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội và các tổ chức hữu quan về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nhân trẻ theo quy định của pháp luật.
 4. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; góp phần chăm lo phát triển lực lượng doanh nhân trẻ theo quy định của pháp luật.
 5. Tổ chức hướng dẫn hội viên tham gia các hoạt động xã hội theo quy định của pháp luật.
 6. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài theo các quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ hội viên phát triển hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh tế quốc tế.
 7. Được thành lập các pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật.
 8. Quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội ở trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế.
 9. Thực hiện hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả với UBND Thành phố, Hội LHTN thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan.

 

Chương III

HỘI VIÊN

 

Điều 7. Hội viên

 1. Hội viên chính thức, gồm: Hội viên cá nhân và hội viên tổ chức.
 2. a) Hội viên cá nhân: Công dân Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi, đang là thành viên lãnh đạo (từ Phó Giám đốc Công ty trở lên), đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế ở các thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội, đều có thể được xét kết nạp làm hội viên của Hội. Những hội viên trên 45 tuổi nếu có nguyện vọng tiếp tục tham gia Hội do Thường trực Hội quyết định.
 3. b) Hội viên tổ chức: Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ các Quận, huyện, thị xã, Câu lạc bộ CEO trẻ, các CLB theo ngành, CLB theo sở thích được thành lập, phê duyệt điều lệ theo quy định của pháp luật tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội đều có thể được xét kết nạp làm hội thành viên của Hội.
 4. Hội viên danh dự, cố vấn
 5. a) Công dân Việt Nam là các doanh nhân xuất sắc trong và ngoài nước, các công dân Việt Nam tiêu biểu của các ngành, các giới, có uy tín xã hội và nhiệt tình đóng góp xây dựng Hội có thể được mời làm hội viên danh dự của Hội.
 6. b) Công dân Việt Nam và hội viên danh dự có khả năng đóng góp quan trọng làm tăng hiệu quả hoạt động Hội có thể được Ban Chấp hành Hội mời làm cố vấn của Hội.
 7. c) Hội viên danh dự và cố vấn được tham gia các hoạt động của Hội nhưng không tham gia ứng cử, đề cử vào cơ quan lãnh đạo Hội và không tham gia biểu quyết các nghị quyết của Hội.

 

Điều 8. Quyền của hội viên

 1. Tham gia các hoạt động của Hội.
 2. Được ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Hội.
 3. Được nhận sự hỗ trợ của Hội để phát triển kinh doanh, nâng cao kiến thức, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình. Được sử dụng các dịch vụ do Hội cung cấp với những điều kiện ưu đãi.
 4. Được đề xuất, góp ý kiến và đề nghị Hội kiến nghị với các cơ quan hữu quan về các vấn đề mà mình quan tâm theo quy định của pháp luật.
 5. Được ra khỏi Hội khi không còn nguyện vọng hoặc điều kiện tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội.
 6. Được giới thiệu hội viên mới.
 7. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

 

Điều 9. Nhiệm vụ của hội viên

 1. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội, nghị quyết của Đại hội, quyết định của Ban Chấp hành Hội, pháp luật của Nhà nước.
 2. Tham gia các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội phân công.
 3. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện mục đích của Hội; tham gia, đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động phát triển Hội.
 4. Đóng lệ phí gia nhập Hội và hội phí thường niên đủ và đúng hạn. Hội viên danh dự không phải đóng hội phí.

 

Điều 10. Thủ tục vào Hội, ra Hội

 1. Công dân Việt Nam có đủ điều kiện quy định tại Điều 7 của Điều lệ này, có nguyện vọng, có thể nộp đơn xin gia nhập Hội. Các CLB Doanh nghiệp trẻ có đủ điều kiện quy định tại Điều 7 của Điều lệ này nộp đơn xin gia nhập Hội.
 2. Hội viên bị xoá tên trong các trường hợp sau:
 3. a) Hội viên khi không còn là lãnh đạo, đại diện của doanh nghiệp thì đương nhiên không còn là hội viên, trừ trường hợp Ban Chấp hành Hội có quyết định khác;
 4. b) Hội viên xin ra khỏi Hội;
 5. c) Hội viên bị kỷ luật khai trừ khỏi Hội;
 6. d) Câu lạc bộ Hội Doanh nghiệp trẻ cấp dưới chấm dứt tồn tại, hoạt động theo quy định của pháp luật.
 7. Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội quy định cụ thể trình tự, thủ tục vào Hội, ra Hội phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

 

Chương IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

 

Điều 11. Tổ chức của Hội, gồm:

 1. Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội:
 2. a) Đại hội đại biểu;
 3. b) Ban Chấp hành Hội;
Liên hệ - One Stop Service !