1496654490950.jpg

1484813675845.jpg

  • Giám đốc
  • Công ty lắp đặt và chuyển giao công nghệ thiết bị y tế (MTI)

1476930812350.png

  • Tổng Giám đốc
  • Công ty CP Phú Thành

1487823226891.jpg

1484814081981.jpg

  • Giám đốc
  • Công ty Đầu tư & PT Công nghệ Quang Minh

1484812139973.jpg

  • Giám đốc
  • Công ty TNHH EVD thiết bị và phát triển chất lượng

149380898697.png

Liên hệ - One Stop Service !