CSR
SRI - Đầu tư vì trách nhiệm xã hội
Đầu tư cho việc thực hiện trách nhiệm xã hội là đầu tư không chỉ tính đến lợi nhuận tài chính, mà còn tính đến ảnh hưởng tốt cho xã hội, không hủy hoại môi trường, và tôn trọng các nguyên tắc về đạo đức kinh doanh. Hiện nay ở các nước phát triển, các công ty tư nhân đang bắt đầu nhìn nhận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách nghiêm túc, đồng thời các quỹ đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI) cũng đang ngày càng phát triển hơn và chú trọng hướng đầu tư của mình vào các công ty này.
SRI - Đầu tư vì trách nhiệm xã hội
Đầu tư có trách nhiệm và bền vững - SRI (Sustainable and Responsible Investment) đang trở thành một trong những tiêu chí đầu tư quan trọng nhất trên thế giới. Ở châu Á, khuynh hướng đầu tư này cũng đang dần phát triển. Tổng tài sản quản lý dành cho tiêu chí đầu tư bền vững của toàn cầu đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây.
Nhóm tin tức
Liên hệ - One Stop Service !