Điều lệ hội
Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) là Hội xã hội nghề nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.
Liên hệ - One Stop Service !