Báo cáo phát triển bền vững của Johanna Raynal

Ngày 22/09/2016

Báo cáo PTBV giúp DN xác lập được chiến lược PTBV, có mô hình quản trị hiệu quả hơn, quản lý được rủi ro tốt hơn, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển.

Tài liệu: Johanna_Raynal_Sustainability-reporting

Liên hệ - One Stop Service !